ព្រឹត្តិការណ៍ សម្រាប់ អ្នក ស្រឡាញ់ Modeling គ្រោង ធ្វើ ចុង សប្ដាហ៍ នេះ ហើយ ឲ្យ ចូល រួម ដោយ សេរី ទៀត [KH]

ព្រឹត្តិការណ៍ សម្រាប់ អ្នក ស្រឡាញ់ Modeling គ្រោង ធ្វើ ចុង សប្ដាហ៍ នេះ ហើយ ឲ្យ ចូល រួម ដោយ សេរី ទៀត [KH]

ព្រឹត្តិការណ៍​ដ៏​ធំ​មួយ ដែល​ត្រៀម​នឹង​បើក​ជូន​ប្រិយមិត្ត​អ្នក​ស្រឡាញ់​វិស័យ Modeling ចូល​រួម​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​ផង​នោះ គ្រោង​នឹង​ប្រព្រឹត្ត​ឡើង​នៅ​ចុង​សប្ដាហ៍​នេះ​ហើយ។ នេះ​បើ​តាម​ស្ថាបនិក​គម្រោង​ម្នាក់​បាន​បង្ហើប។

Read the full article at Sabay News.

© 2024 Phatry Derek Pan